Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FABRYQ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.fabryq.pl oraz jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma fabryQ Sp. z o.o., 61-553 Poznań, ul. Maratońska 3/68, NIP 783-171-43-03, Regon: 302756922, określanym w dalszej części jako „Sklep”.

3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.

5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży.

6. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności broszury, katalogi, foldery, inne materiały reklamowe lub informacyjne, kierowane do potencjalnych Klientów umieszczane w Sklepie, są bezpłatne oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

7. Wszelkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Towarów oraz grafik znajdujących się na stronie internetowej Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów umowy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. DZ.U.Nr 94, poz 83). Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji chronionych informacji na innych stronach internetowych bez zgody fabryQ.pl.

  REJESTRACJA KLIENTA

  1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego. Rejestracja Klienta pozwala na korzystanie z dodatkowych usług dotyczących zamówień.

  2. Korzystanie ze Sklepu przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.

  3. Rejestracji mogą dokonać też osoby fizyczne w wieku powyżej 13 roku życia posiadające zgodę opiekunów prawnych do zawarcia umowy oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.

  4. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient potwierdza, że dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z prawem.

  5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep, przekazanych w formularzu rejestracyjny, w celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej fabryQ.pl, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

  6. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

   KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

   1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne towary bez uprzedniej zgody Klientów z wykluczeniem wykupionych i opłaconych przed wprowadzeniem zmian Towarów.

   2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób niezagrażający jego poprawnemu funkcjonowaniu.

   3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisani prawa i niniejszym Regulaminem.

   4. Zabrania się umieszczania na łamach Sklepu treści niezgodnych z oraz zabronionych prawem a w szczególności treści: o nienawiści, pornograficznych, faszystowskich, szerzących dyskryminację, naruszających normy etyczne, moralne, obrażających osoby trzecie.

   5. Zabrania się rozsyłania spamu w tym informacji reklamowej, promocyjnej i handlowej.

   6. Sklep ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Klienta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient nie przestrzega niniejszego Regulaminu.

   7. Konto zablokowane zostaje do czasu wyjaśnienia spornej sytuacji. W tym czasie Sklep nie ma obowiązku do udzielania Klientowi jakichkolwiek informacji związanych z kontem. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

   8. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych z bazy Sklepu.

   9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

    OFERTA I ZAMÓWIENIE

    1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia następuje w momencie naciśnięcia przycisku POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE po uprzednim dopełnieniu procedury wyboru Towaru. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Umowa sprzedaży zostaje uznana za wykonaną z chwilą odbioru przesyłki przez Kupującego.

    2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu www.fabryq.pl za pośrednictwem umieszczonej tam aplikacji. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, realizowane są w dni robocze w godzinach 10:00-17:00.

    3. Anulowanie złożonego przez kupującego zamówienia możliwe jest po uprzednim kontakcie kupującego z obsługą Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@fabryq.pl.

    4. Po złożeniu zamówienia i podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje zamówienia, ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów, wybranej metody płatności,
wybranego sposobu dostawy oraz adresu dostawy.

    5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzającą wiadomość e-mail.

    6. Realizacja zamówienia, którego przedmiotem są tkaniny oraz prezenty odbywa się w ciągu 48h. Realizacja zamówienia szycia na zamówienie odbywa się w ciągu 10 dni roboczych. Czas realizacji liczony jest od daty zaksięgowania środków na koncie bankowym fabryQ.pl. W przypadku wyboru przez kupującego dostawy Towaru za pobraniem czas realizacji liczony jest od momentu złożenia zamówienia (nie dotyczy usługi szycia na zamówienie).

    7. Zamówienie nie będzie realizowane, jeśli Sklep nie będzie posiadał kompletnych danych takich jak jak adres wysyłki, email, numeru telefonu, oraz jeśli będzie podejrzenie, co do braku autentyczności  danych podanych przez Kupującego. W takim przypadku Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia lub wstrzymania jego realizacji, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

    8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem i niniejszym Regulaminem.

     UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

     1. Kupującemu, który jest konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) k.c. przysługuje prawo - zgodnie dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE - do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny [http://www.fabryq.pl/pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy.pdf]. Kupujący powinien złożyć w terminie 14 dni stosowne oświadczenie w formie pisemnej [ http://www.fabryq.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf], wysyłając je na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.


     2. 14-dniowy termin liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

     3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (Towary Spersonalizowane zamawiane za pośrednictwem Kreatora "Kreo"). Niniejsza regulacja wynika z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

     4. Zwracany przez Klienta Towar musi znajdować się w stanie niezmienionym i być kompletny. Powinien być opakowany w sposób, zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

     5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą,. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z wyłączeniem punktu 3. Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

     6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

      REKLAMACJA I GWARANCJA

      1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pracownia@fabryq.pl

      2. W chwili odbioru Towaru jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

      3. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe oraz objęte 2 gwarancją. W przypadku, gdy stroną umowy nie jest Klient w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

      4. Jeżeli Klient stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze Sklepem w celu ustalenia dalszego postępowania.


      5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.


      6. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sklepu, tj. pracownia@fabryq.pl.
 Niezbędnymi dokumentami do przyjęcia reklamacji i zwrotu są: dokument reklamacji z opisaną przyczyną reklamacji, paragon lub faktura VAT. Bez dokumentu sprzedaży zwrot nie zostanie przyjęty a reklamacja rozpatrzona. 

      7. Towary reklamowane należy przesyłać na adres Sklepu podanego w Regulaminie - ul. Maratońska 3/68, 61-553 Poznań 

      8. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe Sklep zaoferuje Klientowi inne dostępne u siebie Towary albo zwróci równowartość ceny Towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. Sklep nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki towaru.

      9. W przypadku gdy reklamacja jest nieuzasadniona koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

       DOSTAWA

       1. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem i na zasadach określonych « w cenniku dostawy » www.fabryq.pl/html/dostawa-1

       2. Sklep realizuje dostawę towaru na terytorium Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz paczkomatów InPost. Zamówienia poza teren Polski wymagają indywidualnej wyceny ustalanej ze Sklepem.

       3. Wysyłki realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

       4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ww terminach z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania.

       5. Cennik dostaw i czas realizacji danego przewoźnika dostępny jest na stronie Sklepu w sekcji Dostawy.

       6. Jeśli w momencie odbioru przesyłki Klient stwierdzi widoczne znamiona uszkodzenia lub ingerencje osób trzecich, należy sporządzić protokół szkody oraz poinformować fabryQ.pl.

        METODY PŁATNOŚCI

        1. Kupujący otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego, na życzenie Kupującego fabryQ.pl wystawia fakturę VAT. Chęć otrzymania FV należy zgłosić w trakcie składania zamówienia.

        2. Dostępne formy płatności:


        • Szybkie i niezawodne płatności internetowe PayU
        • Przelew bankowy na numer konta bankowego Sklepu fabryQ.pl wysłanym podanym w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia;

        • Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności Zamówienie zostanie anulowane, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy bez uprzedniego informowania Klienta.

        WARSZTATY

        1. Warsztaty szycia przeznaczone dla osób pełnoletnich, osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów.

        2. Udział w warsztatach jest płatny. Koszt uczestnictwa w poszczególnych Warsztatach jest każdorazowo podawany przy opisie danego Warsztatu.

        3. Warunkiem rozpoczęcia warsztatów jest odpowiednia frekwencja grupy uczestników na dany kurs - od 3 do 6 osób.

        4. Fabryq.pl zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów, gdyby liczba uczestników uniemożliwiała przeprowadzenie zajęć. Minimalna ilość uczestników na warsztaty to 3 osoby. W tym przypadku Fabryq.pl odpowiednio wcześnie poinformuje uczestników i wyznaczy nowy termin zajęć.

        5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wcześniejsza rezerwacja za pośrednictwem strony fabryq.pl, zakładka warsztaty, oraz terminowa wpłata kwoty, przelewem bankowym. W przypadku płatności przelewem bankowym w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika, oraz nazwę i termin Warsztatu.

        6. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach następuje po zaksięgowaniu kwoty. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie w formie maila wraz z terminem i planem zajęć. W przypadku braku terminowej wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.

        7. Rezygnacja z zajęć przyjmowana będzie drogą mailową pod adresem pracownia@fabryq.pl maksymalnie na 3 dni przed planowanym terminem warsztatów. Wówczas przysługuje zwrot wpłaconej pełnej kwoty na konto uczestnika. Jeśli termin rezygnacji będzie krótszy niż 3 dni przed planowanymi zajęciami wpłata za warsztaty nie będzie podlegać zwrotowi.

        8. Istnieje możliwość jednorazowego przełożenia terminu zarezerwowanych warsztatów na prośbę klienta. Jeśli kolejny termin również będzie nieodpowiedni wówczas nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za zajęcia.

        9. Podczas warsztatów osoby, które uczestniczą w zajęciach muszą przestrzegać regulaminu pracowni. Biorą odpowiedzialność za swój stan zdrowia przez cały okres trwania kursu.

        10. Miejsce prowadzenia warsztatów fabryQ.pl Nowa pracownia – ul. Maratońska 3 w Poznaniu.

        11. Rezerwacja i potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu pracowni fabryQ.pl.

         BON UPOMINKOWY - ZASADY KORZYSTANIA

         1. Bon upominkowy ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.

         2. Bon upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie.

         3. Jeśli zakupiony produkt jest tańszy niż wartość bonu upominkowego fabryQ.pl nie wypłaca różnicy za dokonane zakupy.

         4. Bon upominkowy jest wydany na jednorazowe zakupy na fabryQ.pl

         5. Wartość bonu upominkowego nie pokrywa kosztów przesyłki za zakupione produkty.

         6. Bon upominkowy nie łączy się z innymi promocjami.

          ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OCHRONA PRYWATNOŚCI

          1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

          2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO

          3. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach: - realizacji zamówień składanych przez Klientów, w tym przekazane kurierom dokonującym dostawy towarów oraz podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), - ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu, - kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz - w celach podatkowych.

          4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: - firmom kurierskim, w celu realizacji umowy, - podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), - urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

          5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

          6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

          7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

          8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Klienta, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

          9. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis w celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

          10. Dane Klientów Sklepu mogą być przez nich przeglądane, poprawianie, zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła.

          11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

          12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

          13. Wraz z usunięciem Konta Klienta administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

          14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu.

          15. Sklep zastrzega sobie prawo do wykonywania przerw technicznych niezbędnych do wprowadzania zmian w Sklepie oraz do wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z jego funkcjonowaniem.

          16. Treści publikowane w Sklepie są objęte prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania, wprowadzania zmian i dystrybucji bez uzyskania wcześniejszej zgody fabryQ.pl.

          17. Administrator fabryQ.pl jest właścicielem praw autorskich do wszystkich stworzonych przedmiotów.

          18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego

          19. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

          Warunki korzystania z usług.

          1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjny, w celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej fabryQ.pl, realizacją usługi, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą RODO.

           do góry
           Sklep jest w trybie podglądu
           Pokaż pełną wersję strony
           Sklep internetowy Shoplo.pl